Úrad kontrolóra menového platu

3818

Plat starostu sa po zverejnení priemerného zárobku za minulý rok spätne prepočítava od 1. januára. Platí to rovnako aj v prípade platu hlavného kontrolóra ?

Zastupiteľstvo je tvorené poslancami, ktorí sú volení na štvorročné obdobie obyvateľmi územného celku, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Ing. Ernest Barát Hlavný kontrolór§ 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.

Úrad kontrolóra menového platu

  1. Indická centrálna banka
  2. Ktorý prijíma bitcoiny ako platbu v juhoafrickej republike 2021
  3. Čo je ubti
  4. 1 000 lb sestier
  5. Google preložiť euro na dolár
  6. Napumpovať narodeninový mém
  7. Text z neba vyrobený v nebi
  8. Mince, na ktorých sú kone

Feb 12, 2016 · Výpočet platu a odmeny. Výška platu hlavného kontrolóra predstavuje súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Mar 05, 2010 · Ako sa vypočítava plat kontrolóra Priemerná mzda (aktuálne 744,50 eura) sa násobí koeficientom z nižšie uvedenej tabuľky. Koeficient určuje počet obyvateľov mesta. Z tohto platu potom môžu poslanci kontrolórovi udeliť každomesačné odmeny vo výške 0 až 30 percent zo základného platu.

(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. (6) Na základe dohody obcí môžu obecné zastupiteľstvá schváliť mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pre viaceré obce, až do

Funkcia hlavného kontrolóra obce je postavená na princípe nezávislosti a nestrannosti, s čím zákonodarca spojil absenciu možnosti zasahovať do platu hlavného kontrolóra a nastolil v zákonnej norme pravidlá, ako sa má hlavný kontrolór odmeňovať. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 3 zákon o obecnom zriadení • nesprávnym ur čením výšky platu hlavného kontrolóra, • neschválením plánu kontrolnej činnosti na polro čné obdobie, • nepredkladaním výsledkov kontrol hlavného kontrolóra obce obecnému zastupite ľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.

Kontakty Mestského úradu. Mestský úrad v Hurbanove sa člení na nasledovné oddelenia, úseky a časti: sekretariát, finančné oddelenie, správne oddelenie, oddelenie regionálneho rozvoja, oddelenie kultúry, úsek služieb, mestská polícia, spoločný obecný úrad – stavebný úrad, spoločný obecný úrad – školský úrad, materská škola, centrum voľného času.

2021 Úrad pre reguláciu hazardných hier ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce 11. 2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Upustenie od uloženia pokuty k miestnym daniam 10.

2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice, ktorá sa uskutoční dňa 6.2. 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Smolenice. Poverenie hlavného kontrolóra mesta č: 1/2015 Kontrolný orgán: Mesto - Mestský úrad, Nové Zámky, Útvar hlavného kontrolóra Kontrolu vykonali : Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta Kontrolovaný subjekt: Mesto – Mestský úrad, Hlavné námestie č. 10, Nové Zámky MsZ MsZ Podrobnosti Uverejnené: streda, 07. august 2013, 10:20 Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zastupiteľský zbor mesta zložený z 13 poslancov, zvolených … Plat hlavného kontrolóra je 70 % platu predsedu vrátane paušálnych náhrad.

2016 o poskytnutí informace o současném průměrném hodinovém platu u pracovní pozice kontrolor. Poskytnuté informace: Kontrolorům NKÚ přísluší za vykonanou práci plat podle § 109 odst. 3 písm. a) zákoníku práce, který není možné určit jiným způsobem, v jiném složení a … Prácu kontrolóra vymedzuje zákon č.

2021 Úrad pre reguláciu hazardných hier ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce 11. 2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Upustenie od uloženia pokuty k miestnym daniam 10. 2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Obecný úrad (§ 16, Zákon o obecnom zriadení) Prednosta obecného úradu (§ 17, Zákon o obecnom zriadení) Postavenie hlavného kontrolóra (§ 18, Zákon o obecnom zriadení) Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie (§ 18a, Zákon o obecnom zriadení) Funkcia hlavného kontrolóra obce je postavená na princípe nezávislosti a nestrannosti, s čím zákonodarca spojil absenciu možnosti zasahovať do platu hlavného kontrolóra a nastolil v zákonnej norme pravidlá, ako sa má hlavný kontrolór odmeňovať. Obec má k dátumu stanovenia platu (r.

2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Upustenie od uloženia pokuty k miestnym daniam 10. 2. 2021 Združenie miest a obcí Slovenska Hlavný kontrolór obce. Bc. Anna Luscoňová – hlavný kontrolór obce. Postavenie hlavného kontrolóra a predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra vymedzuje zákon č.

Do 30. 6. 2017 je potrebné prerokovať záverečný účet obce na zastupiteľstve. K tomu by malo byť stanovisko hlavného kontrolóra. Aký je správny postup, keď tento v obci nie je.

nejlepší místo pro nákup bitcoinů
proč jsou moje hodiny mobilního telefonu špatné
uzavírá západní unie ve walmartu
převést 27,95 gbp
australská mince 10

Informačný portál pre samosprávu, obce, mestá, poslancov. Poradenstvo online, odborná databáza príkladov z praxe, odborných článkov, judikatúry a protestov prokuratúr, legislatívne správy.

2012 Hlavný kontrolór má plat určený zákonnou normou. priemernej mzde v národnom hospodárstve, ktorú zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej  Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.

Plat je určován platovým výměrem, jehož povinné náležitosti jsou stanoveny taxativně v § 136 zákoníku práce, kde platový tarif i ostatní složky platu jsou v měsíční výši. Průměrný měsíční plat podle aktuálních platových výměrů zaměstnanců na pracovní pozici kontrolor u NKÚ je 39 794 Kč (údaj platný k

Na prevzatie schvaľuje predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020. Hlasovanie - z celkového počtu poslancov 9: za – 8, proti - 0, zdržal sa – 0. K bodu 5. Prehodnotenie platu starostu a hlavného kontrolóra. Štatistický úrad SR zverejnil informáciu o priemernej nominálnej mzde zamestnanca byť na obecný úrad doručené 14 dní pred voľbou hlavného kontrolóra – do 8.6.2017.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení Ing. Ernest Barát Hlavný kontrolór§ 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Nesprávne zaokrúhlenie tarifného platu a príplatkov pri skrátenom úväzku Podrobnejší opis kontrolného zistenia. Priznanie a vyplatenie funkčného platu vo vyššej sume než patril v dôsledku nesprávne zaokrúhleného tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou pri dohodnutom kratšom pracovnom čase, čo sa v zmysle § 31 ods. 1 písm.